پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها
ضوابط حضور و غیاب دانشجویان
 
مهمترین ضوابط مربوط به حضور و غیاب دانشجویان در طول دوره، به شرح ذیل می باشد:
 
1.     حضور دانشجویان در تمامی جلسات درس الزامی می باشد.
2.     اگر دانشجو در درسی بیش از 16/3 جلسات و یا در جلسه امتحان پایانی نیمسال غیبت داشته باشد، با تشخیص شورای آموزشی مرکز، آن درس حذف می شود.در این حالت رعایت حد نصاب 14 واحد برای او الزامی نبوده و لی آن نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.
3.     در صورتی که شورای آموزشی مرکز ، 16/3 غیبت های دانشجو را تایید ننماید، نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.
4.     در صورتیکه دانشجو درسی را در زمان حذف و اضافه انتخاب نماید، عدم حضور دانشجو در جلسات برگزار شده آن درس، جز 16/3 غیبت های مجاز او محسوب می گردد.
5.     ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس بر اساس حضور و فعالیت در کلاس ، انجام تکالیف آموزشی – پژوهشی و نتایج امتحانات میان نیمسال و پایان نیمسال انجام می گیرد.
6.     مرجع ارزیابی دانشجو در هر درس، مدرس آن درس می باشد.
7.     برگزاری امتحانات پایان نیمسال برای هر درس نظری الزامی می باشد.
8.     غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس و غیبت موجه در امتحان هر درس، موجب حذف آن درس می گردد.
9.     تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی مرکز می باشد.
10. حداقل نمره قبولی در هر درس برای دانشجویان دوره های ترمی 10 و برای دانشجویان دوره های پودمانی 12 می باشد و معدل نمرات دانشجویان دوره های ترمی در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد.
11. آن دسته از دانشجویان دوره های ترمی که در یک یا چند درس نمره قبولی را کسب نکند، چنانچه در نیمسال های بعدی دروس فوق را با حداقل نمره 14 بگذراند، نمره قبلی از کارنامه تحصیلی دانشجو حذف می شود و در معدل نیمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد. لازم به توضیح است که نمرات مردودی دانشجویان پودمانی در کارنامه کل آنها محاسبه نخواهد گردید.
ورود به سیستم