پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

TeachersIssuance

 
نظر شما مدرس گرامی را به مراحل صدور گواهی تدریس جلب می نماییم.
 
فرایند صدور گواھی تدریس
 
-1 مراجعه به واحد آموزش و دریافت لیست برنامه ھای تدریس تایید شده
 2 - تحویل مدارک بند 1 به واحد اداری
-3   صدور نامه و تھیه مستندات لازم از سوی واحد اداری
-4 اخذ تاییدیه مدیریت
 5 - ارسال نامه گواهی و مستندات به دانشگاه جامع  از طریق سامانه اتوماسیون دانشگاه جامع
-6  پیگیری متقاضی از دانشگاه جامع پس از یک ھفته از ارسال نامه
 
õلازم به توضیح است در صورتی که گواھی مذکور جھت ترجمه باشد ارسال نامه گواهی تدریس از طریق نماینده مرکز در دانشگاه جامع صورت می پذیرد.
 
ورود به سیستم