پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

Proliferation

تکثیر:
 
 
به منظور رفاه حال دانشجویان و مدرسین گرامی، واحد تکثیر مرکز کلیه خدمات چاپ و تکثیر مورد نیاز آنان را ارائه می نماید.
 
خدمات قابل ارائه شامل  تکثیر و خدمات کامپیوتری می باشد.
 
جدول ھزینه تکثیر ھر برگ به صورت سیاه و سفید
 
یک رو ( ریال )
دو رو ( ریال )
750
1000
 
 
با توجه به اینکه واحد تکثیر توسط بخش خصوصی مدیریت می گردد چنانچه ھر گونه نقطه نظری در خصوص کمیت ، کیفیت و قیمت خدمات ارائه شده داشته باشید میتوانید نظرات خود را از طریق صندوق انتقادات و پیشنھادات مرکز که در مقابل درب کتابخانه مرکز واقع است منعکس نمایید.
ساعت کار واحد تکثیر مرکز ساعت 8 الی 15:30 است.
 
 
ورود به سیستم