پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

Abstract

چکیده کتاب:

 

فرازھایی از کتاب پنج دشمن کار تیمی:
 
اگر بتوانید ھمه ی کارکنان یک سازمان را به سوی یک ھدف مشترک بسیج کنید، در ھر رشته، بازار، در برابر ھر رقیبی و در ھر زمان موفق خواھید شد.
نه امور مالی و نه راھبرد، ھیچ یک مزیت رقابتی ماندگار نیستند. این فقط کار تیمی است که در نھایت باعث ایجاد مزیت رقابتی می شود،
زیرا ھم توان لازم را دارد و ھم کمیاب است. وجود اعتماد شرط اصلی تیم سازی است و حتی مھم ترین شرط شکل گیری فعالیت ھای تیمی است.
نظریه ھایی که در این کتاب مطرح شده برای ھمه ی علاقمندان به کار تیمی سودمند است.
خواه سرپرست بخش کوچکی از شرکت باشند، خواه عضوی از یک تیم.
 
 
5adoo.png

 
 
 
ورود به سیستم