پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها
 
 
آیین نامه اجرایی شهریه دوره های علمی- کاربردی
مصوب نهمین جلسه هیات امناء دانشگاه جامع علمی- کاربردی
 
 دانشجویان گرامی:
با توجه به لزوم آگاهی دانشجویان تحت پوشش دانشگاه جامع از آخرین ضوابط و قوانین و مقررات مالی دانشگاه و اجرای کامل  آن ، بدینوسیله مجموعه مقررات و ضوابط مالی جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.
 
شهریه تحصیلی دانشگاه جامع علمی- کاربردی برای کلیه دوره های ترمی و پودمانی مشتمل بر موارد زیر می باشد:
1-     شهریه ثابت بدون توجه به تعداد واحد اخذ شده از دانشجو در هر ترم یا پودمان دریافت می شود.
تبصره: شهریه ثابت برای ترم تابستان دوره های ترمی 50% مبالغ تعیین شده برای ترمهای تحصیلی است.
2-     شهریه متغیر مربوط به هزینه های ارائه دروس به چهار دسته تقسیم می شود.
دروس نظری
دروس آزمایشگاهی
دروس کارگاهی
دروس کارآموزی  و کاربینی
 
3-     دانشگاه جامع بر اساس محاسبه هزینه تمام شده برگزاری دوره های علمی- کاربردی با توجه به استاندارد های آموزشی هر ساله مبلغی به عنوان حداکثر مبلغ شهریه ثابت و شهریه متغیر با توجه به نرخ تورم تعیین و پس از تصویب در هیات امناء آن را به موسسات و مراکز علمی- کاربردی اعلام می نماید.
 
4-     شهریه ثابت اعلام شده برای طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده ولی میزان شهریه متغیر در هر سال تحصیلی توسط دانشگاه و برای همه دانشجویان اجراء می  شود.
 
5-     هزینه ارائه خدمات رفاهی بر اساس تعرفه های جداگانه که توسط مراکز و موسسات آموزشی تعیین می شود از دانشجویان بهره مند اخذ خواهد شد.
 
6-    مرخصی تحصیلی
Ø      دانشجویانی که از مرخصی تحصیلی استفاده می کنند موظف به پرداخت تمام شهریه ثابت آن ترم یا آن پودمان خواهند بود (15% از شهریه ثابت  حق نظارت دانشگاه جامع می باشد)
Ø      دانشجویانی که از مرخصی تحصیلی اجباری استفاده می کنند مشروط به آنکه عدم تشکیل کلاس یا مرخصی اجباری از سوی دانشگاه /مرکز آموزشی ابلاغ شده باشد مشمول پرداخت شهریه ثابت بابت مرخصی تحصیلی در آن ترم / پودمان نخواهند شد.
 
7-    مهمان از و مهمان به
دانشجویان مهمان باید نسبت به پرداخت شهریه ثابت ترم یا پودمان تحصیلی مربوطه را  به مرکز مبداء و شهریه متغیر را به مرکز مقصد اقدام نمایند. دانشجو می بایست مستندات مربوط به پرداخت حق نظارت را به مرکز مبداء تحویل نماید.
 
8-    دروس معرفی به استاد
به درسهایی که به صورت معرفی به استاد ارائه می شود فقط شهریه متغیر آن درس تعلق
می گیرد.
 
9-    دانشجویان انتقالی
Ø      در صورت انتقال دانشجو به مراکز دیگر کل شهریه تحصیلی برای ترم ها و پودمانهای باقیمانده به مرکز مقصد پرداخت خواهد شد و در این صورت دانشجو مکلف به پرداخت شهریه ثابت معادل یک ترم و یا پودمان تحصیلی به مرکز مبداء خواهد بود.
 
Ø      در صورت صدور مجوز آموزشی برای انتقال دانشجویان نخبه که از تحصیل رایگان استفاده می کنند، پرداخت مبلغ یک شهریه ثابت به مرکز مبداء بابت حق انتقال بر عهده دانشجو می باشد.
 
10-انصراف از تحصیل
 
Ø      شهریه پرداختی دانشجویان ترمی منصرف از تحصیل:
چنانچه انصراف از تحصیل آنها بعد از مهلت حذف و اضافه باشد بازگردانده نمی شود. در صورتیکه زمان انصراف از تحصیل قبل از مهلت حذف و اضافه باشد فقط شهریه متغیرآن ترم قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت غیر قابل برگشت می باشد.
Ø      شهریه پرداختی دانشجویان پودمانی  منصرف از تحصیل:
چنانچه انصراف از تحصیل آنها بعد از دو هفته پس از تشکیل کلاسها  باشد بازگردانده نمی شود. در صورتیکه زمان انصراف از تحصیل قبل از مهلت مذکور  باشد فقط شهریه متغیرآن ترم قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت غیر قابل برگشت می باشد.
Ø      شهریه پرداختی دانشجویان مهمان از و مهمان به منصرف از تحصیل:
در صورت انصراف از مهمان شدن برای دوره های ترمی قبل از حذف و اضافه و برای دوره های پودمانی تا 2 هفته پس از شروع کلاسها شهریه متغیر دریافتی توسط مرکز مقصد به دانشجو برگشت داده می شود.
 
11-دروس افتاده
شهریه واحد های افتاده حسب مورد همانند سایر واحد های درسی می باشد.
 
12- در مواردی که تعداد واحد های کمتر از حداقل واحد باشد
Ø       برای دوره های کاردانی و کارشناسی ترمی شهریه ثابت بر اساس زیر محاسبه می گردد.
واحد اخذ شدهN شهریه ثابت = (n/12) شهریه ثابت یک ترم *
 
Ø       برای دوره های کاردانی و کارشناسی پودمانی شهریه ثابت بر اساس زیر محاسبه می گردد.
واحد اخذ شدهN شهریه ثابت = (n/8) شهریه ثابت یک ترم *
 
13- تعرفه شهریه دانشجویان تغییر رشته یا انتقالی
تعرفه اخذ شهریه از دانشجویانی  که به علت تغییر رشته یا انتقال ، همراه ورودیهای جدید شروع به تحصیل می کنند بر اساس تعرفه ناظر بر دانشجویان جدید الورود می باشد.
 
14- دروس معادلسازی
دریافت شهریه بابت معادلسازی دروس به میزان (N/20)  شهریه ثابت N) تعداد واحد های معادلسازی شده) می باشد.
 
15- کمیته انضباطی
در خصوص دانشجویانی که بر اساس رای کمیته انظباطی برای یک یا چند نیمسال تحصیلی از تحصیل منع می گردند ، دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت به آن مرکز بوده لیکن بعلت عدم شرکت در کلاسها شهریه متغیر پرداخت نمی نماید.
16- حذف و  اضافه
Ø      حذف و اضافه: در صورت حذف در تاریخهای اعلام شده، از سوی مرکز شهریه متغیر درس حذف شده برگشت داده می شود و در صورت اضافه شهریه متغیر آن درس دریافت می گردد.
Ø      حذف پزشکی، اضطراری و حذف ترم: در این نوع حذف ها شهریه عودت داده نمی شود.
 
 
17- کارت المثنی دانشجویی
هزینه صدور کارت المثنی دانشجویی برای اولین بار برابر با 100.000 ریال و برای دومین مرتبه 200.000 ریال قابل وصول می باشد.
 
 
 
  
  
  
  
  
  
آیتمی برای نمایش در نمای "قوانین و آیین نامه ها" کتابخانه سند وجود ندارد.
ورود به سیستم