پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

FinancialFacilitiesDiscounts

تخفیف های شهریه  تعریف شده در دوره های علمی- کاربردی
 
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم  مرکز علمی-کاربردی گروه صنعتی ایران خودرو می رساند، استفاده از تخفیفات دانشجویی با در دست داشتن معرفی نامه از سازمان ذیربط قابل پرداخت می باشد.
 
 
1-    دانشگاه جامع  علمی- کاربردی
Ø      نفرات اول ، دوم و سوم گروههای مختلف  آموزشی  ورودی دانشگاه جامع از پرداخت هر گونه وجهی بابت شهریه به مراکز مجری دوره های علمی- کاربردی معاف خواهند بود.
Ø      کارکنان رسمی و پیمانی شاغل و بازنشسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش ، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی علمی- کاربردی تحت نظارت دانشگاه و همسر و فرزند آنها از 50% تخفیف شهریه ثابت و متغییر و حق نظارت در طول تحصیل در دانشگاه علمی- کاربردی برخوردار خواهند بود
Ø      منبع تامین معافیتها و تخفیفهای موضوع با دستگاههای مربوطه می باشد.
 
 
 
2-    بنیاد شهید و امورایثارگران
طبق آیین نامه های مربوطه همسر و فرزند جانباز بالای 25% و همسر و فرزند شهید از پرداخت شهریه معاف می باشند. منبع تامین معافیتها و تخفیفهای موضوع با دستگاههای مربوطه می باشد.
 
 
3-    سازمان بهزیستی
در خصوص پرداخت  شهریه از کلیه معافیتها و تخفیفهای مندرج در آیین نامه های مربوط که به تصویب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری رسیده باشد مطابق ضوابط برخوردار خواهند بود . منبع تامین معافیتها و تخفیفهای موضوع با دستگاههای مربوطه می باشد.
 
4-    کمیته امداد امام خمینی (ره)
در خصوص پرداخت  شهریه از کلیه معافیتها و تخفیفهای مندرج در آیین نامه های مربوط که به تصویب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری رسیده باشد مطابق ضوابط برخوردار خواهند بود . منبع تامین معافیتها و تخفیفهای موضوع با دستگاههای مربوطه می باشد.
 
 
v    تذکر: جهت برخورداری از تخفیف شهریه ارائه معرفی نامه از دستگاه مربوطه الزامی می باشد.
 
ورود به سیستم