پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

Skip Navigation Linksend

راھنمای صدور گواهی اتمام دوره
 
 گواهی اتمام دوره  به منظور اعلام فارغ التحصیلی  دانش آموختگانی  که در انتظار صدور مدرک تحصیلی هستند ،به مرجع درخواست شده از سوی دانشجو اعم از محل کار ، سازمان وظیفه و دانشگاه ها... ، صادر می گردد.
تذکر : جهت صدور گواهی اتمام دوره تشکیل پرونده فارغ التحصیلی الزامی می باشد .
 
مراحل صدور معرفی گواهی اتمام دوره   به شرح ذیل می باشد :
 
-1دریافت فرم درخواست گواهی اتمام دوره  از واحد انتشارات
 -2 تکمیل فرم مربوطه و اخذ امضاءهای مجاز
 -3 تحویل فرم درخواست به واحد دبیرخانه جهت صدور گواهی اتمام دوره
 -4 دریافت نامه آماده شده یک هفته پس از تحویل فرم
ورود به سیستم