پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

Skip Navigation Linksagain

راھنمای درخواست صدور کارت دانشجویی المثنی :
 
دانشجویانی که کارت دانشجویی آنها به هر دلیل مفقود گردیده جهت صدور کارت دانشجویی المثنی می توانند  به شرح ذیل اقدام نمایند  .
 
-1 دریافت فرم درخواست کارت المثنی از واحد انتشارات
-2 تکمیل فرم مربوطه و اخذ امضاء ھای مجاز
-3 مراجعه به واحد مالی و پرداخت مبلغ 100000 ریال بابت صدور کارت المثنی برای مرتبه اول و پرداخت مبلغ 200000 ریال برای مرتبه دوم و تحویل فرم به واحد اداری
-4 دریافت کارت جدید یک ھفته بعد از تحویل فرم
 
ورود به سیستم