پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم
منوی اصلی
مناسبت ها

Skip Navigation LinksConfirmation

راھنمای درخواست تأییدیه تحصیلی و ریز نمرات از مقطع قبلی
 
 دانشجویان  مقطع کارشناسی و بالاتر جهت صدور مدرک تحصیلی  و مراحل فارغ التحصلی ملزم به ارائه ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی و اصل مدرک تحصیلی  مقطع قبلی خود می باشند.
 مراحل صدور درخواست  تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات از مقطع قبلی  به شرح ذیل می باشد :
1-      دریافت فرم درخواست ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی از واحد تکثیر
2-      تکمیل فرم مربوطه و اخذ امضاءهای مجاز
3-      تحویل فرم درخواست به واحد اداری جهت صدور درخواست ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی
4-      دریافت نامه آماده شده یک هفته پس از تحویل فرم
5-      تحویل درخواست تاییدیه و ریز نمرات  به محل تحصیل قبلی و دریافت مدارک مربوطه
ورود به سیستم